Members(Grade)

【Band Mrs.】

Ayane KAWANO(3)

【Concert Mrs.】

Misako HONGYO(3)

 

【A. Saxophone.】

Ayumi SUMIE(3)

Manami YASUNOBE(3)

Nao YAMAMOTO(3)

Kazumi NISHIURA(3)

【T. Saxophone.】

Miho IBARA(2)

Taisei MIZUE(2)

Hikaru OKA(2)

 

【B. Saxophone】

Misako HONGYO(3)

 

 

【Trumpet.】

Ayane KAWANO(3)

Shiho KAWANISHI(2)

 

 

【Trombone.】

Tomomi HARI(3)

Mirei MASUI(3)

Takashi DATE(3)

 

【Guitar.】

Risa SHIBAHARA(3)

Kyoko HAYASHIDA(3)

Shinji TOKUNAGA(2)

 

【Bass.】

Yukie TOKUNAGA(3)

Risa HAYASHI(3)

Ayane MIURA(2)

Naoya DOI(2)

【Pianoforte.】

Masayuki YOSHINAGA(3)

【Drums.Percussion.】

Natsuki KAWAKAMI(3)

Shiori KAWANO(3)

Yusuke TAKASE(3)

 

Saxophone.

Ayumi SUMIE(3)

Alto Saxophone. / Tenor Saxophone.

Manami YASUNOBE(3)

Alto Saxophone. / Tenor Saxophone.

Nao YAMAMOTO(3)

Alto Saxophone.

Kazumi NISHIURA(3)

Alto Saxophone. / Tenor Saxophone.

Miho IBARA(2)

Tenor Saxophone.

Taisei MIZUE(2)

Tenor Saxophone.

Hikaru OKA(2)

Tenor Saxophone.

Misako HONGYO(3) / Concert Mistress.

Baritone Saxophone.

Trumpet.

Ayane KAWANO(3) / Band Mistress.

Trumpet. / Vocal.

Shiho KAWANISHI(2)

Trumpet.

Trombone.

Tomomi HARI(3)

Trombone.

Mirei MASUI(3)

Trombone.

Takashi DATE(3)

Bass Trombone. / Guitar.

 

Guitar.

Risa SHIBAHARA(3)

Guitar.

Kyoko HAYASHIDA(3)

Guitar.

SHINJI TOKUNAGA(2)

Guitar.

 

Bass.

Yukie TOKUNAGA(3)

Bass.

Risa HAYASHI(3)

Bass.

Ayane MIURA(2)

Bass.

Naoya DOI(2)

Bass. / Erectric Bass.

 

Pianoforte.

Masayuki YOSHINAGA(3)

Pianoforte.

 

Drums.Percussion.

Natsuki KAWAKAMI(3)

Drums. / Synthesizer.

Shiori KAWANO(3)

Drums.

 

Yusuke TAKASE(3)

Drums. / Percussion.